Hulp bij het aanvragen

Belanghebbenden die vooraf per bank betalen, kunnen een kenmerkenmelding-plus of proces-verbaal via het webformulier aanvragen. Later zal de mogelijkheid om via internet aan te vragen ook voor de overige relaties van de Stichting PV beschikbaar komen. De betreffende relaties worden automatisch geïnformeerd. 

Hoe werkt het systeem van de Stichting PV?

Het automatische zoeksysteem van de Stichting PV zoekt op:

  • De datum van het ongeval
  • De gemeente waarin het ongeval plaatsvond
  • De kentekens van de betrokken voertuigen

Deze gegevens dienen daarom correct te worden vermeld. Zijn er voetgangers of fietsers bij het ongeval betrokken, dan worden de eerste vijf letters van de achternaam (bij vrouwen: de meisjesnaam), plus de eerste voorletter geregistreerd. Daarnaast worden (indien van toepassing) eigenaar van een object en tram-/treinnummers vastgelegd. Voor processen-verbaal opgemaakt ter zake van bijvoorbeeld vandalisme of diefstal, dient men zich te wenden tot de Officier van Justitie welke de zaak behandelt/heeft behandeld.  

Let op!

Indien bovenstaande gegevens om welke reden dan ook niet bekend zijn, of er is alleen een (politie-) registratienummer bekend, dan kan de betreffende aanvraag niet in het automatische systeem verwerkt worden en zijn handmatige zoekacties van de medewerkers van de Stichting PV nodig. 

Zijn de gegevens datum, kenteken(s) of gemeente niet bij u bekend, of betreft het uitsluitend voertuigen zonder kenteken (fietsers bijvoorbeeld), dan kunt u het webformulier niet gebruiken. Neemt u in dat geval telefonisch contact op om te informeren op welke wijze u de kenmerkenmelding-plus of het proces-verbaal alsnog in uw bezit kunt krijgen.

Bij twijfel of de aanvrager daadwerkelijk een belanghebbende is bij een verkeersongeval kan het verstrekken van een dossier door de Stichting Processen Verbaal worden geweigerd. Verkregen dossiers mogen uitsluitend worden gebruikt voor het regelen van de (letsel-)schade.

De prijs van een afschrift van een kenmerkenmelding-plus of proces-verbaal is geheel gebaseerd op het automatisch verstrekken binnen een termijn van 3 maanden na de datum van het ongeval. Vindt binnen deze termijn door de Stichting Processen Verbaal geen automatische toezending plaats, dan kunnen wij op basis van de door u op dat moment verstrekte aanvullende gegevens (conform de statusbrief) nadere actie ondernemen. Dit kan zijn: een wijziging van gegevens in uw aanvraag of het handmatig zoeken in onze bestanden. Indien dit geen resultaat oplevert kunnen wij de politie verzoeken om het gevraagde alsnog aan ons op te sturen (rappel). 

Voordat wij aanvullende actie ondernemen, dient u € 9,07 (incl. 21% BTW) op onze rekening te storten, onder vermelding van "rappel" en het aan uw aanvraag toegekende correspondentienummer (zie statusbrief). 

Indien achteraf blijkt dat de politie geen kenmerkenmelding-plus of proces-verbaal heeft opgemaakt wordt géén restitutie verleend van het door u gestorte bedrag. U betaalt voor de administratieve handelingen. U kunt eventueel eerst telefonisch informeren of het gewenste document bij de Stichting PV aanwezig is voordat u de betaling doet. 

Afhalen bij de Stichting Processen Verbaal is niet mogelijk, u kunt de kenmerkenmelding-plus of het proces-verbaal uitsluitend via het webformulier bestellen. 

Voor organisaties die zich beroepsmatig bezighouden met het afhandelen van schade en in dat kader regelmatig afschiften nodig hebben, kunnen gebruik maken van betaling achteraf door middel van een maandelijkse verzamelfactuur. Indien dit gewenst is en op uw organisatie van toepassing is, verzoeken wij u om contact op te nemen. Doorgaans is deze manier van betaling gunstig vanaf vijf aanvragen per maand.